Dành cho cổ đông

For Investors

Thông báo cổ đông

Announcements for Stakeholders

13.10.2020
10.09.2020
09.09.2020
07.09.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
07.08.2020
30.07.2020
30.07.2020
30.07.2020
21.07.2020
06.07.2020
22.06.2020
02.06.2020
22.05.2020
14.05.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
29.04.2020
28.04.2020
17.04.2020
13.04.2020
09.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
09.03.2020
28.03.2020

Thông tin cổ phiếu

Stock Rate

Báo cáo tài chính

Financial Reports

Báo cáo thường niên

Annual Reports

Tài liệu về ELCOM

ELCOM Documents

en_USEnglish
viVietnamese en_USEnglish