banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
05 tháng 04, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB và chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP 1SK
31 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022
30 tháng 03, 2023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với người có liên quan
29 tháng 03, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty con
17 tháng 03, 2023
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
06 tháng 03, 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 tháng 02, 2023
2