Dành cho cổ đông

For Investors

Thông báo cổ đông

Announcements for Stakeholders

16.12.2019
14.11.2019
06.11.2019
30.10.2019
30.10.2019
30.10.2019
26.09.2019
19.09.2019
28.08.2019
28.08.2019
22.08.2019
30.07.2019
30.07.2019
30.07.2019
12.07.2019
28.06.2019
27.06.2019
18.06.2019
07.06.2019
05.06.2019
31.05.2019
26.04.2019
19.04.2019
10.04.2019
08.04.2019
01.04.2019
04.2019
04.03.2019
​01.03.2019
​27.02.2019
​30.01.2019
​25.01.2019
​25.01.2019

Thông tin cổ phiếu

Stock Rate

Báo cáo tài chính

Financial Reports

Báo cáo thường niên

Annual Reports

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese