banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2022
28 tháng 07, 2022
Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2/2022
28 tháng 07, 2022
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01-06/2022/NQ-HĐQT
28 tháng 06, 2022
Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
27 tháng 06, 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phan Chiến Thắng
06 tháng 06, 2022
Điều lệ cập nhật do thay đổi tên Công ty
25 tháng 05, 2022
Thông báo thay đổi nhân sự - Bầu Trưởng Ban kiểm soát
13 tháng 05, 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thay đổi mẫu dấu
10 tháng 05, 2022
Thông báo thay đổi nhân sự
10 tháng 05, 2022
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27
10 tháng 05, 2022
4