banner

Dẫn đầu các giải pháp

công nghệ thông minh

Thông báo cổ đông
Năm 2022
Hướng dẫn về việc thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán
21 tháng 09, 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
09 tháng 09, 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua lịch chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và Giấy chứng nhận chào bán, Bản cáo bạch
30 tháng 08, 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022
26 tháng 08, 2022
Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên 2022
26 tháng 08, 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Phương Thúy
09 tháng 08, 2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
29 tháng 07, 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Phương Thúy
29 tháng 07, 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Phương Thúy
29 tháng 07, 2022
Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ
28 tháng 07, 2022
3